signal icon
battery icon

Kansas City 10/17/19

The Midland